Mēs nogādāsim jūsu sūtījumus jebkurā Baltijas un Eiropas valstu punktā vienas diennaktslaikā, kā arī Minskā, Kaļiningradā, Sankt-Pēterburgā un Maskavā.

 
 
 
  
                                                                                        SIA "Autopasts"
                                                                                    klientu apkalpošanas noteikumi
 
  1. Vispārīgi noteikumi
1.1. SIA "Autopasts" (tālāk tekstā "APT") ir juridiska persona, kura nodarbojās ar sīku kravu sūtījumu nogādāšanu kravas saņēmējam Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, kā arī piegādā sūtījumus no ārvalstīm sūtījumu saņēmējam Latvijā.
1.2.  APT darbojās saskaņā ar LR likumdošanas aktu, kuri regulē kravu piegādes, prasībām un ievēro starptautisko līgumu un konvenciju prasības.
  1.  Sūtījumu iepakošana, svars, izmēri un saturs
2.1. Sūtījuma iepakojumam jānodrošina sūtījuma satura saglabāšana sūtījuma transportēšanas laikā. Nepieciešamības gadījumā uz iepakojuma jābūt uzlīmētām brīdinājuma zīmēm par sūtījuma saturu vai tā novietojumu transportēšanas laikā.
2.2. Uz iepakojuma jābūt uzrakstītiem sūtītāja un sūtījuma saņēmēja nosaukumiem,   adresēm un telefona Nr.
2.3.  APT darbiniekam ir tiesības, sūtītāja klātbūtnē, pārbaudīt sūtījuma saturu.
2.4.  Starptautisko sūtījumu vienas vienības kopējai izmērs (a+b+c) nedrīkst būt lielāks par 300 cm, bet garākās malas izmērs nedrīkst pārsniegt 175 cm.
2.5.  Sūtījumiem LR robežās vienas sūtījuma vienības izmēri nedrīkst būt lielāki par 100 x 60 x 60 cm.
2.6.  Sūtījumu vienas vienības svars nedrīkst pārsniegt 31.5 kg. Sūtījuma vienību skaits nav ierobežots.
2.7. Sūtījumus, kuru izmērs vai svars pārsniedz 2.4., 2.5. un 2.6. punktos minētos ierobežojumus, var nosūtīt atsevišķi vienojoties.
2.8. Par sūtījuma saturu atbildīgs ir sūtījuma nosūtītājs. Nosūtīšanai netiek pieņemti: ātri bojājušies pārtikas produkti, radioaktīvas, indīgas, kodīgas, ugunsnedrošas, sprādziennedrošas, sala neizturīgas, smirdošas, smērējošas vielas, hermētiski nenoslēgti trauki ar šķidrumu bez attiecīgā iepakojuma, nauda, rotaslietas, dārglietas, dzīvnieki, putni, augi, asi un duroši priekšmeti bez attiecīga iepakojuma, šaujamieroči, munīcija.
2.9. Starptautiskajos sūtījumos, papildus 2.8. punktā minētajiem, netiek pieņemti: alkoholiski dzērieni, tabakas izstrādājumi un pārtikas produkti.
2.10. Gadījumos, kad sūtītājs ir nosūtījis sūtīšanai nepieņemamus priekšmetus vai vielas APT nenes atbildību par sūtījuma satura saglabāšanu, bet sūtītājam jākompensē zaudējumi, kuri nodarīti citiem sūtījumiem vai transporta līdzeklim.
2.11. Saņemot sūtījumu, saņēmējam ir jāuzrāda personības dokuments ar fotogrāfiju, bet juridisku personu pārstāvim arī pilnvara par tiesībām saņemt sūtījumu.
  1. Apmaksas kārtība
3.1. Maksa par sūtījuma nogādāšanu adresātam tiek noteikta saskaņā ar apstiprinātu cenrādi.
3.2. Papildus apstiprinātajam cenrādim sūtītājs apmaksā par pasūtītajiem papildu pakalpojumiem — sūtījumu glabāšana muitas noliktavā, muitas un citu pavaddokumentu noformēšana, iepakošana u.t.t.
3.3. Maksa par APT pakalpojumiem var tikt saņemta ar pārskaitījumu, skaidrā naudā vai saskaņā ar noslēgto līgumu starp APT un sūtītāju.
  1. Atbildība par laikā nepiegādātu, bojātu vai nozaudētu sūtījumu
4.1. Par laikā nepiegādātu sūtījumu tiek uzskatīti sūtījumi, kuri nav piegādāti sūtījuma saņemšanas vietā 8 (astoņas) stundas pēc sūtījuma pieņemšanas laikā noteiktā piegādes termiņa, bet starptautiskie sūtījumu saskaņā ar CMR konvenciju.
4.2. Sūtījums tiek uzskatīts par nozaudētu, ja tas nav piegādāts sūtījuma saņemšanas vietā 7 (septiņas) dienas pēc sūtījuma pieņemšanas laikā noteiktā piegādes termiņa bet, starptautiskie sūtījumu saskaņā ar CMR konvenciju.
4.3. Izpildot starptautisko sūtījumu piegādi APT uzņemas materiālo atbildību par sūtījuma piegādi un saglabāšanu saskaņā ar CMR konvencijas prasībām.
4.4. Sūtījumi LR robežās kuru vērtība, saskaņā ar deklarāciju, nepārsniedz EUR 140,00 ir uzskatāma par apdrošinātu sūtījuma faktiskās vērtības apmērā, bet ja tās vērtība pārsniedz EUR 700,00 tiek apdrošināti speciāli, noformējot īpašu apdrošināšanas līgumu.
4.5. Sūtījums skaitās apdrošināts no brīža, kad APT to ir pieņēmis nosūtīšanai un darbojās līdz brīdim, kad APT to izsniedz sūtījuma saņēmējam.
4.6. APT neatbild par bojātu sūtījuma saturu, ja attiecībā par šo sūtījumu uz tā pavaddokumentiem (CMR pavadzīme, "waybill" vai pārvadājuma līguma/rēķina) ir izdarītas atzīmes par iepakojuma bojājumiem.
4.7. Ja izsniedzot sūtījumu saņēmējam tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, kuri nav norādīti sūtījuma pavaddokumentos, sūtījums saņēmēja klātbūtnē tiek atvērts un sastādīts akts, kurā norādīts iepakojuma bojājuma veids un konstatētie sūtījuma satura bojājumi.
4.8. Atklājot slēptus sūtījuma bojājumus, kurus nevarēja konstatēt sūtījuma saņemšanas laikā, pretenzijas, kopā ar bojāto sūtījumu pieņem 5 dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas brīža.
4.9. Ja sūtījums ir bojāts, APT ir tiesības paturēt to savā valdījumā līdz 15 dienām, lai konstatētu bojājuma cēloni (veiktu ekspertīzi).
4.10. Gadījumos, kad tiek kompensēts bojātā sūtījuma saturs, vai tā daļa, ar analoģisku preci vai izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bojātais sūtījums vai tā daļa pariet tās personas īpašumā, kura kompensējusi bojājumu (naudas vai preces veidā).
  1. Glabāšanas termiņi
5.1. Sūtījuma saņemšanas vietā neizņemtie sūtījumi tiek uzglabāti 14 (četrpadsmit) dienas, bet pēc tam tiek nosūtīti uz nosūtīšanas punktu, lai realizētu darbības sūtījuma nodošanai sūtītajam vai citas saskaņā ar LR likumdošanas aktiem.
5.2. Sūtījumi, kuru saturs var sākt bojāties tiek uzglabāti sūtījuma saņemšanas punktā 3 (trīs) dienas un pēc tam tiek iznīcināti
 
     6.   Īpaši gadījumi

6.1. Pieņemot starptautiskos sūtījumus, sūtītāja vai valsts kontroles dienestu pārstāvja klātbūtnē, tiek pārbaudīta katras sūtījuma vienības satura atbilstība pavaddokumentos norādītajam.
6.2. Nosūtot sūtījumu ārpus ES vai saņemot sūtījumu no valsts, kura neietilpst ES, sūtītājam vai sūtījuma saņēmējam, noformējot muitas deklarāciju, jāuzrāda attiecīga pilnvara un citi dokumenti, kuros atspoguļots darījums ar sūtījumu saturu.
6.3. Nosūtot sūtījumu uz vietu, kur nav sūtījumu pieņemšanas — izsniegšanas punktu vai sūtījums pienāk laikā, kad punkts nedarbojās sūtītājam ir jānodrošina saņēmēja personīga ierašanās sūtījuma saņemšanas vietā un laikā, kas fiksēts nosūtīšanas līgumā. Ja sūtījuma saņēmējs nav ieradies noteiktā vietā un laikā, APT nenes atbildību par sūtījuma nodošanu saņēmējam un sūtītājs atlīdzina APT papildus izdevumus, kas saistīti ar sūtījuma nogādāšanu atpakaļ nosūtīšanas punktā un tā glabāšanu.
6.4. Atsevišķos gadījumos, īpaši vienojoties par nosacījumiem, APT pieņem nosūtīšanai ātri bojājušos produktus, dzīvniekus, putnus un augus.
APT atstāj sev tiesības mainīt šos noteikumus.
 
 


Создание сайтов в Риге. Mājas lapas izstrādāšana Rīgā. Tipogrāfija Rīgā. Digitālā un ofseta reklāmas produkcijas druka. Типография в Риге. Дигитальная и офсетная печать рекламной продукции.